Ocena zgodności maszyn z normami i ustawami

Ustawa o systemie oceny zgodności
Konkretne wymagania dotyczące maszyn oraz pozostałych urządzeń technicznych dokładnie określa i omawia Ustawa o systemie oceny zgodności – J.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm. Jej głównym i nadrzędnym przeznaczeniem i celem jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń ze strony wyrobów dla zdrowia i życia ich konsumentów oraz użytkowników. (więcej…)

Czytaj...

Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – regulacje i akty prawne

Istnieją dwa najważniejsze rozporządzenia, które regulują wszelkie wymagania dotyczące bezpiecznego użytkowania maszyn. Są to:

  1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.) oraz
  2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pra­cy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.).

(więcej…)

Czytaj...

Podstawowe wymagania zasad bezpieczeństwa dotyczące maszyn

Kodeks Pracy w art. 215 określa to, że każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć pracownika przez urazami spowodowanymi działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania, a także szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy. (więcej…)

Czytaj...