Ustawa o systemie oceny zgodności
Konkretne wymagania dotyczące maszyn oraz pozostałych urządzeń technicznych dokładnie określa i omawia Ustawa o systemie oceny zgodności – J.t.: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935, z późn. zm. Jej głównym i nadrzędnym przeznaczeniem i celem jest wyeliminowanie wszelkich zagrożeń ze strony wyrobów dla zdrowia i życia ich konsumentów oraz użytkowników.

Kodeks Pracy w art. 217 podkreśla i wymaga, aby wszystkie maszyny i pozostałe urządzenia techniczne były zgodne ze wszelkimi wymaganiami dotyczącymi oceny zgodności określonej w oddzielnych przepisach. Wszystkie wprowadzone do obrotu wyroby muszą podlegać ocenie zgodności z zasadniczymi wymogami określonymi w specjalnych rozporządzeniach wykonawczych do ustawy, a także zawartych w odrębnych przepisach. Ustawa porusza oraz dokładnie wyjaśnia główne definicje i najważniejsze w tym zakresie pojęcia takie jak: zasadnicze oraz szczegółowe wymagania, normy zharmonizowane, deklaracja oraz certyfikat zgodności, jednostka certyfikująca, oznakowanie zgodności czy wprowadzenie do obrotu.

Normy zharmonizowane
Normy zharmonizowane są to normy krajowe, które przenoszą europejskie normy zharmonizowane, ustanowione przez europejskie organizacje normalizacyjne na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską. Ich wszystkie numery zostały umieszczone i opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. Zgodnie z ustawą z dn. 30 sierpnia 2002 roku o systemie oceny zgodności, stosowanie norm zharmonizowanych sprawia, że wszelkie wyroby i produkty wytworzone zgodnie z tymi normami korzystają z domniemania zgodności wyrobu z zasadniczymi wymaganiami.

Ważne jest to, iż każdy pracodawca, a także nabywca wszelkich maszyn oraz różnych elementów bezpieczeństwa od dn. 1 maja 2004 roku ma prawo i obowiązek wymagać od ich dostawców instrukcji dotyczącej użytkowania w języku polskim (DTR) oraz tego, by były one zgodne z wymogami zasadniczymi i z potwierdzeniem zgodności przez oznakowanie CE na maszynie, jak również deklarację zgodności WE, która jest dołączona do każdego produktu. Deklaracja zgodności jest to specjalne oświadczenie producenta albo upoważnionego przez niego przedstawiciela, które stwierdza, na jego wyłączną odpowiedzialność to, iż dany wyrób jest zgodny z przyjętymi i obowiązującymi zasadniczymi wymaganiami.

Oznakowania CE nanoszone na wyroby są potwierdzeniami ich zgodności z wymaganiami Wspólnoty Europejskiej, które zostały nałożone na wytwórcę. Oznaczają one to, iż wszystkie odpowiednie procedury oceny zgodności przeprowadzono tylko i wyłącznie z wynikiem pozytywnym oraz to, że dany wyrób spełnia wszystkie mające zastosowanie wymagania dyrektywy nowego podejścia.