Kodeks Pracy w art. 215 określa to, że każdy pracodawca jest zobowiązany do zapewnienia tego, aby stosowane maszyny i inne urządzenia techniczne zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, jak również uwzględniały zasady ergonomii. Pracodawca ma obowiązek zabezpieczyć pracownika przez urazami spowodowanymi działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, działaniem drgań mechanicznych i promieniowania, a także szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy.

Najważniejsze minimalne wymagania dotyczące wszelkiego typu maszyn użytkowych:

 1. Kontrola maszyn powinna być dokumentowana.
 2. Każda maszyna powinna być wyposażona w urządzenia ostrzegawcze.
 3. Każda maszyna powinna posiadać napisy informacyjne.
 4. Prace konserwacyjne maszyn są dopuszczalne jedynie podczas ich postoju. Dopuszczalne jest konserwowanie maszyn jedynie poza strefami zagrożenia.
 5. Wymagania ogólne dotyczące wszelkich osłon i urządzeń ochronnych powinny być w całości spełnione.
 6. Powinno się zapobiegać wszelkim zagrożeniom związanym z elementami ruchomymi maszyny.
 7. Każda maszyna powinna zawierać urządzenia do awaryjnego jej wyłączania – tzw. wyłącznik <stop>.
 8. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy służący do całkowitego zatrzymania maszyny, jak również poszczególnych jej części.
 9. Umiejscowienie pulpitu głównego maszyny powinno być związane z istnieniem możliwości wysłania optycznego lub akustycznego sygnału ostrzegawczego. Operator maszyny powinien mieć możliwość do tego, aby upewnić się czy nikt nie znajduje się w strefie zagrożenia.
 10. Wszystkie elementy sterownicze maszyny powinny być widoczne oraz łatwe do zidentyfikowania i usytuowane poza strefami zagrożenia.
 11. Oświetlenie maszyny należy zapewnić jak najbardziej stosownie do miejsc pracy i wykonywanych czynności.

W § 51–61 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (J.t.: Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z poźn. zm.) określone są szczegółowe wymagania w stosunku do maszyn, narzędzi i innych urządzeń technicznych oraz obsługi.

Wszystkie czynności montażu, demontażu i eksploatacji maszyn, w tym obsługi, powinny być zgodne z instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczno-ruchowej. Każda maszyna powinna być wyposażona w element sterowniczy do jej całkowitego i bezpiecznego zatrzymania. Elementy ruchome i inne części, które mogą stworzyć zagrożenie, powinny być osłonięte do wysokości 2,5 m od poziomu podłogi. Osłony na maszynach powinny uniemożliwić dostęp do strefy niebezpiecznej. Szczególne wymagania dla urządzeń ochronnych określają Polskie Normy.

Maszyn będących w ruchu nie wolno pozostawiać bez obsługi lub nadzoru, chyba że dokumentacja techniczno-ruchowa ustala inaczej. Maszyn będących w ruchu nie wolno naprawiać, konserwować, smarować z wyjątkiem smarowania specjalnego przewidzianego w dokumentacji techniczno-ruchowej. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191, poz. 1596, z późn. zm.), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2003 r., również maszyny nabyte przed dniem 1 stycznia 2003 r. objęte zostały wymogiem dostosowania do minimalnych wymagań w terminie do dnia 1 stycznia 2006 r. Minimalne wymogi dotyczące maszyn określone zostały w rozdziale 3 rozporządzenia.